Welcome to our Blog Corner

AI shaping the future of work 

3rd October, 2018

Artificial Intelligence (AI) will take over jobs and several people will lose their jobs because robots will replace humans especially regarding manual labour. This is the claim often served to us as the future direction or as an opening argument, to say the least. However, this is the pattern that can be recognized with technological evolution in general: With new inventions and innovations time is released for new, more productive jobs. Progress doesn't, however, come without pain points. Which is why there is an increasing need for new educational paths to ensure we are able to match future work with relevantly skilled people. 

What is it then differentiating us from robots? For now, creative thinking, imagination, understanding of complex connections, empathy and emotions as part of interaction are all areas where we as humans can bring significant value. The importance of human interaction stands out especially in jobs that require collaboration and teamwork. In our work, we are constantly solving problems. Robots and AI could be regarded as a tool that can be harnessed to serve problem solving. Would this sort of mindset shift help us in treating AI with a more constructive manner? 

Competence or qualities – this is how to shine with you CV! 

12th June, 2018

In recruiting and applying for a job, CV and application are the important first steps to find suitable candidates for the job. Even if you are a talented writer it might be difficult to find the right words to describe your competence. CV can be seen as your business card so it is crucial to crystallize the message well. Question is, how to get an invitation to interview based on the CV? Professionals, who have gone through thousands and thousands of CVs and applications are saying it is often impossible to use much time for them. The actual time might be only a few seconds per CV when it is good to use your imagination and visual appealing. The purpose of CV is to summarize applicant’s education, previous jobs and most important achievements. In compiling your CV, its is good to pay attention to the following: 

- Easy to read – simplicity in writing and visuals 
- There are no spelling mistakes, let your friend double check your text 
- Chronological order in education and jobs from newest to oldest 
- Achievements, give you the possibility to shine so include your most your most important achievements and projects that make you outstand! 

CV should be tailored to every job you are applying for and highlight facts you find important especially for the job in question. In conclusion, it can be difficult to find true skills merely based on CV. Excelling in every possible job you take is in the end the best possible way to build your reputation. It is not a one way street: The mutual rating between job provider and the person completing the job can bring the matchmaking to a whole new level!   

Fragmented careers

9th May, 2018

The evolving work life has been a discussion topic for quite some time. Fragmented careers have become the new normal where in the old days people used to work for one employer throughout their whole career. We also know that younger generations won't be able to retire as early as the generations before them. Work life today requires adaptability but also that we are in the driving seat of our own life. 

On the upside, it is good to bear in mind that work life also offers us something we perhaps didn't even understand to demand before. With the ever-accelerating speed of change we get the chance to develop our skills and competences in a more versatile way. Careers of today consist of various types of work that are different in length and content. It has become more convenient to choose jobs that suit our particular situation in life. We also have the opportunity to work in a more global environment which is likely to widen our perspective and build bridges between different cultures. 
We are excited to be part of shaping this kind of future working life!

Tervetuloa seuraamaan blogia

Tekoäly muovaamassa tulevaisuuden työelämää  

3.10.2018

Tekoäly vie työpaikat ja joukko ihmisiä menettää työnsä, koska robotit tulevat syrjäyttämään heidät erityisesti suorittavan työn saralla. Tällaista uhkakuvaa tarjoillaan usein tulevaisuuden kehityssuuntana tai vähintään keskustelunavauksena. Näin on kuitenkin aina ollut jossain määrin: Uusien keksintöjen ja innovaatioiden myötä ihmisten aikaa on kautta aikojen vapautunut uusiin, usein tuottavampiin tehtäviin. Kuten muutokseen yleensä myös tämänkaltaiseen kehityskulkuun liittyy kipukohtia. Uusille koulutuspoluille on kasvava tarve, jotta voidaan varmistaa, että tulevaisuuden työ kohtaa tarvitsemansa osaajat. 

Mikä lopulta erottaa meidät roboteista? Toistaiseksi luova ajattelu, mielikuvitus, erilaisten yhteyksien ymmärtäminen, empatiakyky ja tunteet tärkeänä osana vuorovaikutusta ovat osa-alue, jolla me ihmiset voimme tuottaa huomattavaa lisäarvoa. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu erityisesti tiimityötä edellyttävissä työtehtävissä. Työssämme ratkomme jatkuvasti ongelmia. Robotteja, tekoälyä voisikin ajatella yhtenä työkaluna, jotka voimme valjastaa palvelemaan ongelmanratkaisua. Auttaisiko tällainen ajattelutavan muutos meitä suhtatumaan tekoälyyn entistä rakentavammin?   

Osaaminen vai ominaisuudet – näin erotut CV:lläsi työnhaussa!  

12.06.2018

Rekrytoinnissa ja työpaikan hakemisessa tärkeäksi nousee hakemus ja CV, joiden avulla yleensä hakijoiden ensimmäinen karsinta tehdään. Moni voi kokea hankalaksi osaamisensa kiteyttämisen lyhyeen CV:n mittaan, varsinkin kun CV nähdään käyntikorttina yritykseen. Kuinka saada haastattelukutsu CV:n perusteella? Ammattilaisrekrytoijat, jotka ovat käyneet läpi tuhansia ja tuhansia hakemuksia sanovat, että satojen, jopa tuhansien hakijoiden hakemuksiin ja CV:hen on mahdotonta käyttää paljoa aikaa. Rekrytoijien silmäily saattaa usein kestää vain muutamia sekunteja. CV:t ovat usein standardimallilla tehtyjä sivun tai kahden mittaisia luetteloita, jotka harvoin jättävät tilaa mielikuvitukselle. CV:n perimmäinen tarkoitus on tiivistää hakijan koulutustausta, aiemmat työpaikat ja niiden kesto sekä tärkeimmät saavutukset. Hakemuksessa voi hieman enemmän revitellä, mutta CV:ssä kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat: 

Helppolukuisuus – yksinkertaisuus on valttia 
Huolellisuus – kirjoitusvirheet viestivät huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Anna kaverisi oikolukea CV:si 
Aikajärjestys – koulutustausta ja aiemmat työpaikat tulee järjestää uusimmasta vanhimpaan ja vähintään kuukauden ja vuoden tarkkuudella 
Saavutukset – tässä on mahdollisuus loistaa, kerro siis merkittävimmät saavutukset ja projektit, joilla erotut 

CV kannattaa räätälöidä erikseen jokaista hakemaansa työpaikkaa varten ja korostaa siinä kyseiseen työpaikkaan soveltuvia saavutuksia. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että pelkästään CV:n perusteella on mahdotonta löytää todelliset kyvyt. Työntekijä, joka tekee työsuhteessa parhaansa, saa varmasti myös eväät ammattimaisen käyntikortin rakentamiseen tulevaa työnhakua silmällä pitäen. Molemminpuolinen arviointi ja palautteenanto työsuhteessa auttaa myös korostamaan sitä, missä juuri sinä olet hyvä.  

Pirstaleiset työurat

09.05.2018

Työelämän murroksesta on puhuttu jo pitkään. Tämän päivän normaaliksi on muotoutumassa pirstaleinen työura, kun ennen yhden työnantajan suojissa puurrettiin eläkepäiviin asti. Tiedämme myös, että eläköityminen koittaa nuoremmalle polvelle aina vain vanhemmalla iällä. Työelämä vaatii meiltä kykyä sopeutua, mutta myös taitoa ottaa ohjat omiin käsiinsä. 

Vastapainona on hyvä tiedostaa, että työelämä antaa meille jotain sellaista, mitä aiemmin ei kenties ole osattu kaivatakaan. Alati kiihtyvän muutosvauhdin myötä meille tarjoutuu mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen aiempaa monipuolisemmin. Työurat koostuvat yhä useammin eri pituisista ja näköisistä työtehtävistä. Pystymme helpommin valikoimaan työtehtäviä, jotka sopivat juuri senhetkiseen elämäntilanteeseemme. Meillä on myös mahdollisuus työskennellä yhä globaalimmassa ympäristössä, mikä osaltaan laajentaa maailmankuvaamme ja parhaimmillaan rakentaa siltoja kulttuurien välille. 
Tällaista tulevaisuuden työelämää me haluamme olla mukana muovaamassa!